Veelgestelde vragen over de nieuwe woonwijk Waelpolder
Hieronder treft u de vragen en antwoorden die tijdens de informatieavond van 10 mei 2021 zijn gesteld en beantwoord. Deze lijst van vraag en antwoord wordt vanaf nu na iedere informatieavond bijgewerkt.
Parkeren 10052021
Hoe wordt parkeren opgelost in de nieuwe wijk en hoe wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen er zullen komen?
Het aantal parkeerplaatsen wordt conform het vigerende beleid van de gemeente Westland bepaald. Het parkeerbeleid kunt u hier vinden. Het feit dat er meer woningen dan eerder voorzien ontwikkeld worden, doet hier niets aan af. Er zal altijd voldaan moeten worden aan de parkeernormen van de gemeente Westland. In de parkeernorm is ook rekening gehouden met het zogenoemde bezoekers parkeren in het openbaar gebied. Iedere ontwikkelaar die aan de slag gaat, zal zijn plannen moeten voorleggen aan de gemeente, doormiddel van een Omgevingsvergunning. Door de gemeente wordt onder andere getoetst of het beoogde programma van de ontwikkelaar voldoende parkeerplaatsen bevat.
Ontsluiting 10052021
Hoe wordt omgegaan met de eerder gemaakte afspraken over de toegang van de woningen (circa 12 stuks) aan het pad langs de Nieuwe Vaart?
Deze woningen blijven toegankelijk. Zoals eerder toegezegd blijft dit gedeelte van de Nieuwe Vaart (in Rijnvaart) een éénrichtingsweg tot aan de ontsluitingsweg tussen Rijnvaart en Waelpolder. De ontsluiting van de nieuwe woningen in Waelpolder wordt nog nader onderzocht.
Wordt de bestaande straat Porseleinvlinder (Dijckerwaal) van een fietspad voorzien? Zo ja, de straat is te smal voor fietsers en auto’s tegelijk!
Genoemde straat ligt in het project Dijckerwaal en is geen onderdeel van het plan Waelpolder. De weg wordt niet voorzien van een apart fietspad. In het verlengde van de Porseleinvlinder, komt er wel een fietsverbinding naar de straat Dijckerwaal.
Is er gedacht aan OV voorzieningen in de wijk?
In het Westland rijdt het OV over hoofdroutes en niet door woonwijken. Het is daarom ook niet mogelijk om een busverbinding door de woonwijk te laten rijden. Bewoners kunnen gebruik maken van de bestaande busverbinding over de Naaldwijkseweg van Naaldwijk naar ’s-Gravenzande en naar Naaldwijk centrum en verder. Onderzocht wordt of er deelfietsen en/of scooters in/aan de rand van Waelpolder/Waelpark geplaatst kunnen worden om daarmee sneller bij de busverbinding in ’s Gravenzande en/of Naaldwijk te komen.
Waarom zijn er geen extra ontsluitingsroutes aan het plan toegevoegd, toen het aantal woningen met een kwart werd verhoogd?
ONW heeft een verkeersonderzoek laten uitvoeren, dit onderzoek is terug te vinden in de bijlage bij de Toelichting van het bestemmingsplan. De beoogde ontsluitingsroutes zijn berekend op 720 woningen en bieden hiervoor voldoende capaciteit. Een extra ontsluiting is daarom niet noodzakelijk. In het plangebied komen meerdere langzaamverkeersverbindingen .
Hoe gaan jullie de te voorspellen gigantische verkeersstroming in goede banen leiden? Eén ontsluiting aan de zuidkant van het project is toch veel te weinig?
Voordat besloten is het aantal woningen met een kwart te verhogen is onderzoek gedaan naar welke verkeerstechnische ruimte er is. Het bleek dat er maximaal ruimte is om 720 woningen in Waelpolder te ontwikkelen. Het maximaal aantal woningen past dus binnen de beoogde verkeersontsluiting en het bestaande verkeerssysteem. Op de bestemmingsplankaart zijn alleen de (hoofd)verkeersroutes weergeven, in de planuitwerking komen meerdere langzaamverkeersverbindingen . Waelpolder heeft dus een ontsluiting richting de Rijnvaartweg en richting Dijckerwaal (de straat die uitkomt bij de rotonde Heenweg).
Hoe wordt een autoluwe zone gegarandeerd als de hoofdontsluiting dwars door de woonwijk loopt?
De autoluwe zones gaat met name over de woongebieden/ontwikkelvelden, omdat daar alleen bestemmingsverkeer komt.
Waar en hoeveel wegen ontsluiten het gebied?
Ja, via de ontsluiting Dijckerwaal komt u op de rotonde Heenweg en zo kunt u via de Naaldwijkseweg/Galgeweg naar Naaldwijk rijden.
Komt er nog een doorgang naar de Poelkade/Opstalweg? Of moet alle verkeer door de Dijckerwael? (belasting verkeer door die wijk).
Langzaamverkeersroutes richting de Poelkade komen er wel, er komt echter geen ontsluiting voor autoverkeer richting de Poelkade.
Komt er ook een ontsluiting van de wijk vanaf de Rijnvaartweg?
De bestaande ontsluitingsweg vanuit Rijnvaart (Fluwijn) sluit aan op Waelpolder.
Loopt de ontsluiting van Waelpolder alleen via de Dijckerwaal? of loopt er een verbindingsweg naar de Rijnvaartweg?
Ontsluiting vindt plaats via de centrale weg door Waelpark (Dijckerwaal, Waelpolder en Rijnvaart). Waelpolder sluit aan de zuidzijde aan op Dijckerwaal en op de noordzijde op Rijnvaart, richting de Rijnvaartweg. In beide plangebieden is rekening gehouden met de komst van woningen in Waelpolder. In het verkeerskundig onderzoek dat bij het voorontwerp bestemmingsplan is toegevoegd, is geconcludeerd dat het omliggende verkeerssysteem voldoende capaciteit biedt voor het aantal woningen te realiseren woningen in Waelpolder.
Wordt de hoofdontsluiting (Fluwijn) geasfalteerd?
Deze zal uitgevoerd worden in klinkers, net zoals alle wegen in Waelpolder, Rijnvaart en Dijckerwaal.
Is er aandacht voor eventueel sluipverkeer (bijv. het pad langs de Nieuwe Vaart)?
Ja, hier zullen verkeerstechnische belemmeringen voor toegepast worden om sluipverkeer tegen te gaan.
De weg bij de Nieuwe Vaart is doodlopend, maar ernaast staan nu nog twee huizen gesitueerd. Die weg kan toch niet worden doorgetrokken? Hoe komen de laatste twee kavels bij de Nieuwe Vaart bij hun nieuwe woning?
Deze twee woningen worden betrokken bij een nieuw plan in dat deelgebied en worden ontsloten door een nieuw aan te leggen weg langs de Ecozone, zoals ook de woningen in Rijnvaart worden ontsloten op de Nerts.
Blijft het fietspad aan de Porseleinvlinder doorlopend naar de Dijckerwaal of wordt deze verplaatst naar de andere kant van het water?
Het huidige fietspad ligt momenteel nog op een tijdelijke locatie. Fietsverkeer vanuit het project Dijckerwaal zal in de toekomst ontsloten worden via de nieuwe brug die reeds is aangelegd (de Waelpark brug). Vanuit ’s-Gravenzande en vanaf de rotonde Heenweg loopt er parallel langs de straat Dijckerwaal een vrij liggend fietspad.
Waarom wordt de weg tussen Dijckerwaal en Waelpolder nu toch een doorgaande verbinding. Bij de aankoop van Dijckerwaal 2, zou dit een fietsverbinding worden?
Voorheen was er een knip aangebracht tussen Rijnvaart en Waelpolder. Deze knip is op verzoek van de raad van de gemeente Westland komen te vervallen tijdens vaststelling van het Bestemmingsplan Rijnvaart. Wel is altijd duidelijk geweest dat de ontsluiting Waelpolder via Dijckerwaal zou verlopen. Doordat de knip is komen te vervallen is het ook mogelijk om via Rijnvaart het gebied te verlaten.
Sluit er een wandelpad aan op de Poelzone?
In Waelpolder is de hoofdontsluiting vastgelegd, van noord naar zuid, met enkele aansluitingen daarop. Daarnaast zijn dwarsverbindingen vastgelegd voor langzaamverkeer (voet en fiets). Dat betekent dat op sommige plekken vanuit de woonwijk de Poelkade en de Nieuwe Vaart bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Binnen de ontwikkelvelden moeten de ontsluitingen nog worden ontworpen. Voor ontwikkelvelden die aansluiten op de Poelkade kunnen nog doorsteekjes worden gemaakt voor voetgangers en fietsers. Een aansluiting van langzaamverkeer naar de Poelzone loopt via Rijnvaart en Waelplas.
Wanneer wordt het vaarwater aangesloten op de Gantel t.p.v. de nieuwe brug?
Het vaarwater ‘de Poelwatering’ kan pas doorgetrokken worden als de ontwikkelingen rond het water zijn uitgevoerd en ook de tijdelijke school verplaatst is naar de definitieve locatie. Voor 2024 zal het vaarwater dan ook niet aangesloten worden.
Komt er ontsluiting van de Nieuwe Vaart ( het water )?
Aan de zuidkant van Waelpolder komt boezemwater die de Nieuwe Vaart en de Poelwatering verbinden. Deze watergang zal een vrij rechte verbinding zijn tussen de locatie van waar nu de tijdelijke school staat, tot en met de fietsdam aan het Icarusblauwtje.
Loopt het water tussen de Dijckerwael en Waelpolder in een rechte lijn vanaf de Nieuwe Brug? Op bestemmingsplan.nl staat dit ingetekend met en knik erin, maar dit lijkt de huidige situatie te zijn
Aan de zuidkant van Waelpolder komt boezemwater die de Nieuwe Vaart en de Poelwatering verbinden. Deze watergang zal een vrij rechte verbinding zijn tussen de locatie van waar nu de tijdelijke school staat, tot en met de fietsdam aan het Icarusblauwtje.
Komt er een doorgaande waterverbinding met Dijckerwael? Zo ja, wanneer wordt deze gerealiseerd?
Aan de zuidkant van Waelpolder komt boezemwater die de Nieuwe Vaart en de Poelwatering verbinden. Deze watergang zal een vrij rechte verbinding zijn tussen de locatie van waar nu de tijdelijke school staat, tot en met de fietsdam aan het Icarusblauwtje.
We hebben begrepen, dat de weg Nieuwe Vaart zal worden verbreed. Kunt u garanderen, dat de knotwilgen hiervoor niet hoeven te wijken?
Verbreding van de Nieuwe Vaart is geen onderdeel van het plan. Bij de ontwikkeling van de locaties aan de Nieuwe Vaart kan worden gekozen voor een breder profiel, bijvoorbeeld voor de aanleg van een voetpad. Dat zal dan ‘landinwaarts’ moeten worden gerealiseerd en hoeft dus geen gevolgen te hebben voor de knotwilgen.
Ecologische zone 10052021
Waarom komt de ecologische zone niet tegenover Braillestraat (laatste gedeelte Reiger) i.p.v. tegenover Lorentzstraat?
Ter hoogte van de Lorentzstraat bevinden zich een aantal bedrijven die een milieucontour hebben. Hierdoor kunnen er geen woningen op die plek gerealiseerd worden, maar wel natuur. Hier is geen sprake van op de andere plekken in het gebied.
Er werd gesproken over één autobrug en drie fietsbruggen over de ecologische zone. Klopt het dat er op de Boommarter een pontje over de natuurlijke zone komt?
De Boommarter ligt in Rijnvaart en is geen deel van het plan Waelpolder. Er komt geen pontje over de natuurlijke zone op de Boommarter.
Is het instellen van een ecologische zone een wettelijke verplichting of ingegeven vanuit de wenselijkheid om iets dergelijks te creëren in deze wijk?
Het is geen wettelijke verplichting maar komt wel voort uit afspraken met de provincie en de wens van de gemeente om in het gebied veel natuur (water en groen) toe te voegen.
Is er een wandelpad langs de ecologische zone?
Het water in Waelpolder bevindt zich op polderniveau, terwijl het omliggende water op boezemniveau bevindt. Er komt dus geen open verbindingen tussen het omliggende water. Wel wordt de ecologische zone doorgetrokken via Rijnvaart, naar Waelplas. Zie hiervoor ook de bijlage 9 Kaart ecozone.
Spelen 10052021
Komen er ook speeltuinen voor ouder dan 6 jaar? (tot nu toe zijn ze allemaal tot 6 jaar, maar alle kinderen worden ouder)
Er komen ook speelvoorzieningen voor kinderen ouder dan 6 jaar. Deze voorzieningen worden conform het vigerende beleid opgenomen in de plannen. De speeltuinen tot 6 jaar zijn expliciet in het bestemmingsplan opgenomen, omdat deze andere eisen kennen met betrekking tot onderlinge afstand dan speeltuinen voor andere leeftijdscategorieën. In de bestemmingsplankaart van het ontwerp bestemmingsplan zullen alle speelvoorzieningen opgenomen worden.
Als er zoveel woningen komen, zullen we ook rekening moeten houden met opgroeiende kinderen in de leeftijdsklasse vanaf 8 jaar?
Er komen ook speelvoorzieningen voor kinderen ouder dan 6 jaar. Deze voorzieningen worden conform het vigerende beleid opgenomen in de plannen. De speeltuinen tot 6 jaar zijn expliciet in het bestemmingsplan opgenomen, omdat deze andere eisen kennen met betrekking tot onderlinge afstand dan speeltuinen voor andere leeftijdscategorieën. In de bestemmingsplankaart van het ontwerp bestemmingsplan zullen alle speelvoorzieningen opgenomen worden.
Op een plattegrond zag ik dat er een speeltuintje komt vlak onder mijn balkon. Naast een woonhuis. lekker gehorig, geluid weerkaatst enorm. Kan dat speeltuintje niet ergens anders komen?
De speeltuinen zijn nu in de ontwikkelvelden aangegeven maar er is nog geen locatie voor bepaald. Uiteraard wordt er rekening gehouden met bestaande woningen om overlast te voorkomen.
Planning 10052021
Het heien langs het vernauwde gedeelte van de Nieuwe Vaart kunnen schokgolven in de venige bodem veroorzaken, die zich ondergrond naar de bestaande bouw in Reiger en Braillestraat voortplanten. Zullen de bestaande huizen op bestaande scheuren worden on
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars die mogelijk in de eerste fase van het plan aan de slag gaan. Op het moment dat de ontwerpen definitief zijn en de ontwikkelaars van start gaan met de bouwwerkzaamheden, zullen op voorhand onderzoeken uitgevoerd worden, zoals heiberekeningen en nul-metingen bij bestaande woningen.
Wat is de huidige planning voor inschrijving voor een woning? Wanneer start de inschrijving?
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars die mogelijk in de eerste fase van het plan aan de slag gaan. Op het moment dat de ontwerpen definitief zijn en deze ontwikkelaars werkelijk gaan starten, zullen zij de verkoop opstarten en de inschrijvingen organiseren. Dit zal te zijner tijd ook gepromoot worden via de nieuwsbrief. De verwachting is dat de eerste ontwikkelaars begin 2022 in verkoop gaan met de woningen.
Wanneer verwacht jullie dat de eerste woningen in de verkoop gaan?
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars die mogelijk in de eerste fase van het plan aan de slag gaan. Op het moment dat de ontwerpen definitief zijn en deze ontwikkelaars werkelijk gaan starten, zullen zij de verkoop opstarten en de inschrijvingen organiseren. Dit zal te zijner tijd ook gepromoot worden via de nieuwsbrief. De verwachting is dat de eerste ontwikkelaars begin 2022 in verkoop gaan met de woningen.
Start verkoop van de 1e woningen zal dus pas in Q2 2022 op zijn vroegst zijn? Klopt dat?
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met ontwikkelaars die mogelijk in de eerste fase van het plan aan de slag gaan. Op het moment dat de ontwerpen definitief zijn en deze ontwikkelaars werkelijk gaan starten, zullen zij de verkoop opstarten en de inschrijvingen organiseren. Dit zal te zijner tijd ook gepromoot worden via de nieuwsbrief. De verwachting is dat de eerste ontwikkelaars begin 2022 in verkoop gaan met de woningen.
Worden alle huizen via het Westlandse woningzoekende systeem verdeeld? Zo niet, hoeveel wel? Opmerkingen: Voor de toewijzing van een woonruimte zouden jullie als eerste naar de Westlandse jeugd willen kijken en daarna naar de mensen buiten het Westland
50% van alle woningen zullen via het toewijzingssysteem van de gemeente Westland aangeboden worden. Woningtoewijzing vindt plaats op duur van inschrijving. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden te huur aangeboden. De overige 50% wordt via de ontwikkelaars toegewezen.
Klopt het dat het inschrijven voor deze woningen pas na 11 maart 2022 plaats zal vinden, wanneer alles volgens planning verloopt?
Inschrijven in het woningsysteem van de gemeente Westland is altijd mogelijk. Let op bij gebruikmaken van het woningtoewijzingssysteem wordt toewijzing op basis van inschrijvingsduur gehanteerd. Start verkoop via de ontwikkelaars zal naar verwachting begin 2022 starten.
Hoe kom je het snelst in aanmerking voor een woning?
Via het woningtoewijzingssysteem van de gemeente worden woningen toegewezen, daarnaast zullen inschrijvingen onder andere via onze website aangekondigd worden. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden aangeboden. Daar dient u dan ook ingeschreven te staan, ook hier wordt op basis van inschrijfduur toegewezen.
Wat is de planning van de bouw? Verwachte start- en opleverdatum (van de verschillende woningen en fases)
Nee, het project kent vier fasen en ca. 16 ontwikkelvelden. Dit betekent dat er per fase ca. vier ontwikkelvelden gerealiseerd worden. De verwachting is dat Waelpolder tussen 2022 en 2027 ontwikkeld zal worden, voor de woningen in de eerste fase zal medio 2022 gestart worden met de bouw.
Worden alle woningen in een keer op de markt gezet?
Nee, het project kent vier fasen en ca. 16 ontwikkelvelden. Dit betekent dat er per fase ca. vier ontwikkelvelden gerealiseerd worden. De verwachting is dat Waelpolder tussen 2022 en 2027 ontwikkeld zal worden, voor de woningen in de eerste fase zal medio 2022 gestart worden met de bouw.
Wat is de prognose verkoop en start bouw deelgebied 1?
Het project kent circa. vier fasen en circa. 16 ontwikkelvelden. Dit betekent dat er per fase ca. vier ontwikkelvelden gerealiseerd worden. De verwachting is dat Waelpolder tussen 2022 en 2027 ontwikkeld zal worden, voor de woningen in de eerste fase zal medio 2022 gestart worden met de bouw. Er zal vanuit noord en zuid richting het midden gewerkt worden, op die wijze kan het bouwverkeer goed gescheiden worden van toekomstig bewonersverkeer. De woongebieden in het bestemmingsplan zijn niet gekoppeld aan de fasering. Woongebied 4 zit in de derde fase, dat betekent dat start bouw gepland staat in 2024.
In hoeveel fases wordt gebouwd?
Het project kent circa. vier fasen en circa. 16 ontwikkelvelden. Dit betekent dat er per fase ca. vier ontwikkelvelden gerealiseerd worden. De verwachting is dat Waelpolder tussen 2022 en 2027 ontwikkeld zal worden, voor de woningen in de eerste fase zal medio 2022 gestart worden met de bouw. Er zal vanuit noord en zuid richting het midden gewerkt worden, op die wijze kan het bouwverkeer goed gescheiden worden van toekomstig bewonersverkeer. De woongebieden in het bestemmingsplan zijn niet gekoppeld aan de fasering. Woongebied 4 zit in de derde fase, dat betekent dat start bouw gepland staat in 2024.
Wanneer verwachten jullie dat woongebied 4 start met de bouw en klaar zal zijn?
Het project kent circa. vier fasen en circa. 16 ontwikkelvelden. Dit betekent dat er per fase ca. vier ontwikkelvelden gerealiseerd worden. De verwachting is dat Waelpolder tussen 2022 en 2027 ontwikkeld zal worden, voor de woningen in de eerste fase zal medio 2022 gestart worden met de bouw. Er zal vanuit noord en zuid richting het midden gewerkt worden, op die wijze kan het bouwverkeer goed gescheiden worden van toekomstig bewonersverkeer. De woongebieden in het bestemmingsplan zijn niet gekoppeld aan de fasering. Woongebied 4 zit in de derde fase, dat betekent dat start bouw gepland staat in 2024.
Als de bouw gaat starten, bouwt men dan van Noord naar Zuid? Of start men per direct in het gehele plan met bouwen?
Het project kent circa. vier fasen en circa. 16 ontwikkelvelden. Dit betekent dat er per fase ca. vier ontwikkelvelden gerealiseerd worden. De verwachting is dat Waelpolder tussen 2022 en 2027 ontwikkeld zal worden, voor de woningen in de eerste fase zal medio 2022 gestart worden met de bouw. Er zal vanuit noord en zuid richting het midden gewerkt worden, op die wijze kan het bouwverkeer goed gescheiden worden van toekomstig bewonersverkeer. De woongebieden in het bestemmingsplan zijn niet gekoppeld aan de fasering. Woongebied 4 zit in de derde fase, dat betekent dat start bouw gepland staat in 2024.
Wat wordt het bouwtempo als het bestemmingsplan eenmaal onherroepelijk is?
Het project kent circa. vier fasen en circa. 16 ontwikkelvelden. Dit betekent dat er per fase ca. vier ontwikkelvelden gerealiseerd worden. De verwachting is dat Waelpolder tussen 2022 en 2027 ontwikkeld zal worden, voor de woningen in de eerste fase zal medio 2022 gestart worden met de bouw. Er zal vanuit noord en zuid richting het midden gewerkt worden, op die wijze kan het bouwverkeer goed gescheiden worden van toekomstig bewonersverkeer. De woongebieden in het bestemmingsplan zijn niet gekoppeld aan de fasering. Woongebied 4 zit in de derde fase, dat betekent dat start bouw gepland staat in 2024.
Wat is de verwachte opleverdatum van de school?
De verwachting is dat de school in 2022/2023 gebouwd wordt en opgeleverd wordt in 2023 zodat het schooljaar 2023/2024 gestart kan worden op de definitieve locatie.
Wat is de verwachte opleveringstermijn voor de betaalbare rijwoningen & appartementen?
De betaalbare en sociale woningen worden in verschillende fasen gebouwd. In de eerste fase zijn al betaalbare woningen gepland. Het merendeel van de betaalbare woningen bevindt zich in fase 2. Dit betekent dat de start bouw in 2023 verwacht wordt en oplevering in 2024/2025.
Hoogbouw 10052021
Wat is maximale hoogte van flatgebouw en gestapelde woningen?
De hoogte van het appartementencomplex voorzien in de zuidwestelijke hoek is maximaal 16 bouwlagen. In de andere delen van het plan varieert dit tussen de maximaal 5-7 bouwlagen. Dit geldt niet voor het hele plan, maar voor een aantal plekken.
Hoe kan het dat de woonvisie van gemeente Westland bij hoogbouw van 5 á 6 verdiepingen wordt gesproken, terwijl het nieuwe plan een kolossaal gebouw van 16 verdiepingen bevat?
In de plannen voor Waelpolder is oorspronkelijk rekening gehouden met de bouw van circa 600 woningen. Met de woningbouwimpuls ontstond de mogelijkheid een substantieel aantal betaalbare woningen te realiseren. Bij een percentage van 50% betaalbare woningen is het noodzakelijk meer woningen te bouwen dan de beoogde 600. In het gehonoreerde plan zijn dat er circa 700 geworden. Bij een dergelijke verandering, meer woningen in dezelfde ruimte, is gestapelde bouw onvermijdelijk. Het plan bevat diverse bouwvolumes van vier tot zes lagen, incidenteel zeven lagen. De gestapelde bouw wordt afgewisseld met grondgebonden woningen. Naast sociale en betaalbare woningen, bevat het plan ook (middel)dure en luxe woningen. Daarmee ontstaat een gemengde woonwijk. Het gebouw met 16 lagen is nadrukkelijk bedoeld voor appartementen in het luxe segment. Juist het uitzicht over het Westland en de kust/zee, maken deze woningen tot een uniek product. Op een relatief beperkt oppervlakte wordt het mogelijk deze doelgroep te bedienen. Hierdoor blijft er meer ruimte over binnen Waelpolder om betaalbare woningen te realiseren. Overigens is in de Omgevingsvisie aangegeven dat binnen Waelpark een hoogte van meer dan 10 lagen mogelijk is, als voldaan wordt aan een goed geborgde kwalitatieve openbare ruimte. Gezien de 35m2 openbaar groen per huishouden en de ecozone die gerealiseerd wordt, is hier zeker sprake van.
Hoe kan het zijn dat bewoners niet eerder actief zijn benaderd (voorafgaand aan de koop van hun woning) rondom een dergelijk plan, terwijl een dergelijk gebouw niet binnen de woonvisie van gemeente Westland past en een dergelijk gebouw ook niet past en
In de plannen voor Waelpolder is oorspronkelijk rekening gehouden met de bouw van circa 600 woningen. Met de woningbouwimpuls ontstond de mogelijkheid een substantieel aantal betaalbare woningen te realiseren. Bij een percentage van 50% betaalbare woningen is het noodzakelijk meer woningen te bouwen dan de beoogde 600. In het gehonoreerde plan zijn dat er circa 700 geworden. Bij een dergelijke verandering, meer woningen in dezelfde ruimte, is gestapelde bouw onvermijdelijk. Het plan bevat diverse bouwvolumes van vier tot zes lagen, incidenteel zeven lagen. De gestapelde bouw wordt afgewisseld met grondgebonden woningen. Naast sociale en betaalbare woningen, bevat het plan ook (middel)dure en luxe woningen. Daarmee ontstaat een gemengde woonwijk. Het gebouw met 16 lagen is nadrukkelijk bedoeld voor appartementen in het luxe segment. Juist het uitzicht over het Westland en de kust/zee, maken deze woningen tot een uniek product. Op een relatief beperkt oppervlakte wordt het mogelijk deze doelgroep te bedienen. Hierdoor blijft er meer ruimte over binnen Waelpolder om betaalbare woningen te realiseren. Overigens is in de Omgevingsvisie aangegeven dat binnen Waelpark een hoogte van meer dan 10 lagen mogelijk is, als voldaan wordt aan een goed geborgde kwalitatieve openbare ruimte. Gezien de 35m2 openbaar groen per huishouden en de ecozone die gerealiseerd wordt, is hier zeker sprake van.
Waarom is ervoor gekozen om juist op het smalste gedeelte (tegenover Braillestraat) een appartementen complex te zetten en niet geconcentreerd op het bredere deel tegenover het industriegebied?
Ter hoogte van de Lorentzstraat bevinden zich een aantal bedrijven die een milieucontour hebben. Hierdoor kunnen er geen woningen op die plek gerealiseerd worden, maar wel natuur. Daarnaast is aan de zuidzijde van Waelpolder een grotere dichtheid van woningen voorzien, die gerealiseerd wordt door meer gestapelde bouw en rijwoningen. In de noordzijde van het plangebied worden meer vrijstaande woningen en geschakelde woningen voorzien.
Hoeveel zonlicht neemt de 16 laags woontoren weg in het plan?
Zie bijlage 2: bezonningsonderzoek bij het voorontwerpbestemmingsplan voor de schaduwwerking van het appartementencomplex.
Kunt u de bezonningskaart laten zien op datum 8-7 8-18:00 uur?
Zie bijlage 2: bezonningsonderzoek bij het voorontwerpbestemmingsplan voor de schaduwwerking van het appartementencomplex.
Kunnen jullie iets duidelijker aangeven waar exact de hoogbouw, zowel 6 of 8 of zelfs 16 laags gepland staat?
De appartementen met bouwhoogte 5-7 lagen zijn voorzien in de ontwikkelvelden 3, 4, 5, 11 en 14. Het appartementencomplex met 16 lagen is voorzien op ontwikkelveld 6.
Hoe moeten de maximaal 6 woonlagen worden gelezen voor de appartementen? Wanneer er bijvoorbeeld een parkeergarage als 1e bouwlaag wordt ingezet, betekent dit dat er dan nog 5 woonlagen overblijven?
Ja, dat is correct.
Waarom wordt er nu voor 6 woonlagen gekozen, terwijl in het eerdere stuk slechts 3 tot 4 woonlagen zijn gebouwd?
Dit komt mede door de Regeling Woningbouwinpuls 2020, dit is een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Door deze subsidie kunnen er meer betaalbare en sociale woningen gerealiseerd worden (50% van het totaal aantal woningen), die onder andere in gestapelde bouw voorzien is.
Programma 10052021
Hoe vast staat de positie van woongebied 1 op de kaart? En hoe vast staan de bouwhoogtes en afmetingen van het hoofdgebouw tot aan de kavelgrenzen voor deze gebieden?
Op dit moment staan deze vast in het voorontwerp bestemmingsplan. Na de ter inzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan, kan het zijn dat er wijzigingen doorgevoerd worden. Deze worden vervolgens gepubliceerd in het ontwerp bestemmingsplan. In september 2021 wordt er opnieuw een informatieavond georganiseerd waarin u geïnformeerd wordt over de eventuele wijzigingen.
Hoe wordt er gebouwd, Prefab of traditioneel?
Dit is aan de ontwikkelaars die straks daadwerkelijk de woningbouw voor hun rekening nemen.
Hoeveel hectare bevat het plan?
Het volledige plangebied is ca. 30 hectare.
Is er al bekend wie de projectontwikkelaar is en de bouwende partij?
Waelpolder wordt niet ontwikkeld door één ontwikkelaar, maar door meerdere. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd, maar zijn er nog geen overeenkomsten gesloten. Wanneer dit wel zo ver is, zal dit met u gedeeld worden via de nieuwsbrief/website.
Hoe wordt de verhouding sociale (huur) woningen en de differentiatie aan koopwoningen en hoe wordt dit gepositioneerd?
In Waelpolder zal 20% van de woningen een sociale woning zijn. Hiervan is ca. 10% een sociale koopwoning (tot € 203.000 prijspeil 2021) en 10% een sociale huurwoning met een huurprijs tot aan de geliberaliseerde huurgrens van € 753,- p/m. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden https://www.woonnet-haaglanden.nl/ aangeboden. Daar dient u dan ook ingeschreven te staan, ook hier wordt op basis inschrijfduur toegewezen. De overige woningen zullen koopwoningen zijn, waarvan ook een deel betaalbare koop (tot € 325.000, prijspeil 2021).
Klopt het dat ongeveer de minimale prijs van een huis € 325.000 is voor een woning?
In Waelpolder zal 20% van de woningen een sociale woning zijn. Hiervan is ca. 10% een sociale koopwoning (tot € 203.000 prijspeil 2021) en 10% een sociale huurwoning met een huurprijs tot aan de geliberaliseerde huurgrens van € 753,- p/m. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden https://www.woonnet-haaglanden.nl/ aangeboden. Daar dient u dan ook ingeschreven te staan, ook hier wordt op basis inschrijfduur toegewezen. De overige woningen zullen koopwoningen zijn, waarvan ook een deel betaalbare koop (tot € 325.000, prijspeil 2021).
Komen er ook appartementen voor jongeren tot € 180.000,00 zoals in de petitie door jongeren in Westland aan de wethouder overhandigd.
In Waelpolder zal 20% van de woningen een sociale woning zijn. Hiervan is ca. 10% een sociale koopwoning (tot € 203.000 prijspeil 2021) en 10% een sociale huurwoning met een huurprijs tot aan de geliberaliseerde huurgrens van € 753,- p/m. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden https://www.woonnet-haaglanden.nl/ aangeboden. Daar dient u dan ook ingeschreven te staan, ook hier wordt op basis inschrijfduur toegewezen. De overige woningen zullen koopwoningen zijn, waarvan ook een deel betaalbare koop (tot € 325.000, prijspeil 2021).
Komen er ook betaalbare koopwoningen (starterswoningen) in het gebied en wat voor type woningen zijn dit?
50% van de woningen in het plangebied zullen betaalbare woningen zijn, inclusief de sociale huurwoningen. De betaalbare koopwoningen zijn niet duurder dan de NHG-grens (€ 325.000, prijspeil 2021). De meeste woningen in het betaalbare segment zullen appartementen zijn. Een beperkt deel zijn grondgebonden (rij)woningen.
Worden er ook betaalbare rijwoningen gebouwd (NHG-grens)?
50% van de woningen in het plangebied zullen betaalbare woningen zijn, inclusief de sociale huurwoningen. De betaalbare koopwoningen zijn niet duurder dan de NHG-grens (€ 325.000, prijspeil 2021). De meeste woningen in het betaalbare segment zullen appartementen zijn. Een beperkt deel zijn grondgebonden (rij)woningen.
Hoeveel grondgebonden rijtjeswoningen komen er in Waelpolder en wat zal (ongeveer) de prijs zijn?
Er is geen exact aantal, of oppervlakte aan, rijwoningen vastgesteld. In het meer verdichte deel van het plangebied zijn wel rijwoningen voorzien. Dit kunnen ook patiowoningen zijn, echter is het ook goed mogelijk dat dit woningen zijn met een eigen tuin. Exacte ontwerpen zijn nog niet bekend, aangezien er nog geen ontwikkelaars definitief betrokken zijn.
Is er bekend hoeveel m2 de rijtjeshuizen en koopwoningen ongeveer zullen worden?
Er is geen exact aantal, of oppervlakte aan, rijwoningen vastgesteld. In het meer verdichte deel van het plangebied zijn wel rijwoningen voorzien. Dit kunnen ook patiowoningen zijn, echter is het ook goed mogelijk dat dit woningen zijn met een eigen tuin. Exacte ontwerpen zijn nog niet bekend, aangezien er nog geen ontwikkelaars definitief betrokken zijn.
Hoeveel rijtjeshuizen komen er in totaal?
Er is geen exact aantal, of oppervlakte aan, rijwoningen vastgesteld. In het meer verdichte deel van het plangebied zijn wel rijwoningen voorzien. Dit kunnen ook patiowoningen zijn, echter is het ook goed mogelijk dat dit woningen zijn met een eigen tuin. Exacte ontwerpen zijn nog niet bekend, aangezien er nog geen ontwikkelaars definitief betrokken zijn.
Worden er ook patiowoningen gebouwd? Ik vermoed dat hier veel vraag naar is.
Er is geen exact aantal, of oppervlakte aan, rijwoningen vastgesteld. In het meer verdichte deel van het plangebied zijn wel rijwoningen voorzien. Dit kunnen ook patiowoningen zijn, echter is het ook goed mogelijk dat dit woningen zijn met een eigen tuin. Exacte ontwerpen zijn nog niet bekend, aangezien er nog geen ontwikkelaars definitief betrokken zijn.
Worden er ook rijwoningen zonder gemeenschappelijke binnentuin gebouwd
Er is geen exact aantal, of oppervlakte aan, rijwoningen vastgesteld. In het meer verdichte deel van het plangebied zijn wel rijwoningen voorzien. Dit kunnen ook patiowoningen zijn, echter is het ook goed mogelijk dat dit woningen zijn met een eigen tuin. Exacte ontwerpen zijn nog niet bekend, aangezien er nog geen ontwikkelaars definitief betrokken zijn.
Komen er ook vrije kavels te koop?
Er komen geen vrije kavels te koop in dit plangebied. Hiervoor verwijzen we naar Gantel de Baak fase 3, waar nog een aantal kavels in de verkoop zullen komen.
Bestaat de mogelijkheid om de gestapelde woningen t.o. Braillestraat 4, 6, 8 en 10 te verplaatsen naar een andere locatie.
Nee, wij zijn momenteel in gesprek met een ontwikkelaar voor deze appartementen.
Waarom is er gekozen voor deze hoeveelheid aan dure/grote woningen? (Er is veel vraag naar het betaalbare en middensegment)
In tegenstelling tot eerder planvorming hier zou 80% van de woningen in het dure segment ontwikkeld worden. Door de Regeling Woningbouwinpuls 2020, dit is een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), kunnen er meer betaalbare en sociale woningen gerealiseerd worden (50% van het totaal aantal woningen). Er worden hierdoor meer sociale en betaalbare woningen gerealiseerd.
Wat zijn de overwegingen om gestapelde bouw aan het eind van de bestaande weg Nieuwe Vaart te projecteren. En niet centraler in het niet midden van de Waelpolder? Nu worden de huizen t.p. op de Braillestrraat ingeklemd tussen de (relatieve hoogbouw)
De appartementen staan op circa 100 meter van de Braillestraat aangezien er nog grondgebonden woningen tussen staan langs de Nieuwe Vaart. De beleving dat de Braillestraat ingeklemd wordt door gestapelde bouw zal in de praktijk een andere beleving geven. Zodra duidelijkheid is over het ontwerp van dit deelgebied zal dit gedeeld worden met de bewoners.
Komen er ook winkels? Supermarkt of bakker?
Nee, deze zijn niet voorzien, omdat zowel het winkelgebied van ’s-Gravenzande als Naaldwijk in de nabije omgeving is gelegen.
Op bestemmingsplan.nl staat dat er een hotel komt in het gebied. Klopt dit?
Nee, dit is niet meer opgenomen in de bestemmingsplanregels. In het verleden is wel gesproken over een B&B met restaurant.
Komt er ook een maatschappelijke voorziening zoals bijvoorbeeld een buurthuis?
Met maatschappelijke voorziening wordt bedoeld: Educatieve voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van kinderopvang, bejaardentehuizen, zorgwoningen en andere zorginstellingen en voorzieningen ten behoeve van de openbare dienstverlening, alsmede ondergeschikte detailhandel en horeca in combinatie met en ten dienste van deze voorzieningen. Het is dus mogelijk dat dit ook een buurthuis betreft.
Wat betreft de maatschappelijke voorzieningen in de plint. Kan er worden opgenomen dat de ramen niet afgeplakt o.i.d. worden, vanwege de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel?
Dit is niet te regelen via een bestemmingsplan.
Komt er een kleinschalig winkelcentrum in het gebied? In het kader duurzaamheid en veiligheid (vanwege het toenemend aantal verkeersbewegingen).
Nee, dit is niet opgenomen in de bestemmingsplanregels.
Wat komt er voor de schoollocatie naast de Waelpolderbrug op het grote donkere vierkante vlak te staan?
Hier is de school gepositioneerd.
Woningprijzen 10052021
Is er bij dit gebied nog sprake van erfpacht?
Er is vooralsnog geen sprake van erfpacht. Kopers van woningen krijgen de grond in volledige eigendom, eventueel in combinatie met zakelijke rechten voor nutspartijen.
Is er een koopbegeleider?
De verkoop van woningen zal door ontwikkelaars gedaan worden, die op dit moment nog niet betrokken zijn. De wijze waarop zij de verkoop organiseren is aan hun, wel is bekend dat 50% van de woningen via het toewijzingssysteem van de gemeente Westland aangeboden zullen worden. Zij zullen ook de begeleiding doen en de (financiële) checks die daarbij horen.
Kan er een financiële check worden uitgevoerd?
De verkoop van woningen zal door ontwikkelaars gedaan worden, die op dit moment nog niet betrokken zijn. De wijze waarop zij de verkoop organiseren is aan hun, wel is bekend dat 50% van de woningen via het toewijzingssysteem van de gemeente Westland aangeboden zullen worden. Zij zullen ook de begeleiding doen en de (financiële) checks die daarbij horen.
Gaat er geloot worden? Zo ja, op welke wijze?
De verkoop van woningen zal door ontwikkelaars gedaan worden, die op dit moment nog niet betrokken zijn. De wijze waarop zij de verkoop organiseren is aan hun, wel is bekend dat 50% van de woningen via het toewijzingssysteem van de gemeente Westland aangeboden zullen worden. Zij zullen ook de begeleiding doen en de (financiële) checks die daarbij horen.
Wat worden de prijzen van de verschillende type woningen?
De exacte prijzen van de woningen zijn nog niet bekend. 30% van de woningen zal een prijs van maximaal de NHG-grens hebben (€ 325.000), 20% van de woningen worden sociale huur- en koopwoningen. Het overige deel (50%) worden vrije sector woningen. De bedragen zijn prijspeil 2021 en kunnen in de toekomst geïndexeerd worden.
Overige vragen 10052021
Wat is de definitie van "verdicht bouwen"?
Met verdicht bouwen wordt bedoeld dat er meer woningen gebouwd worden dan initieel voorzien. Voor Waelpolder betekent dit dat er in plaats van ca. 600 woningen, 720 woningen kunnen worden gebouwd.
Komt er op korte termijn nog een boothelling terug ergens in het gebied?
Dit is niet voorzien.
Worden de bomen die nu aan de bestaande vaart ter hoogte van de bestaande huizen staan behouden?
Het plan voorziet niet in aanpassing van de oevers van de bestaande vaart. Derhalve ook niet in het verwijderen van bomen. Bomen op particuliere kavels worden niet door ONW verwijderd.
Hoe kunt u garanderen dat de rust aan de weg Nieuwe vaart behouden blijft? Dit was voorheen altijd een wandelroute, de tuinen van woningen zijn hierop gericht.
Het grootste deel van het verkeer wordt via de nieuwe ontsluitingsweg geleid en zal niet langs de Nieuwe Vaart rijden. Van de woningen die wel op de Nieuwe Vaart ontsloten worden is onderzocht of dit tot overmatig overlast zal leiden. Dit is niet het geval.
Wanneer gaan die hekken verdwijnen. Want ze kunnen er nog wel jaren moeten staan! Het is een troosteloos gezicht. Kunnen ze niet wat verder van de Poelkade geplaatst worden?
De bouwhekken verdwijnen per fase nadat de woningen voor die betreffende fase zijn opgeleverd en woonrijp gemaakt. Dit verschilt dus per fase. De bouwhekken zijn ook bedoeld als afscherming en ter voorkoming van overlast aangezien Waelpolder nu nog een bouwterrein is en hier zwaar bouwverkeer rijdt.
Wordt deze presentatie toegestuurd?
De opname van de informatieavond is hier beschikbaar.
Er ligt in het gebied ook een overblijfsel van de tankwal heb ik mij laten vertellen. Wat gaat daar mee gebeuren?
Hier gaat niets mee gebeuren, deze blijft gehandhaafd.
Is er al een contactpersoon?
Mocht u vragen hebben over het project kunt u contact opnemen met ONW via info@onwbv.nl.
Opmerkingen 10052021
De plankaart waar naar verwezen wordt ontbreekt in de bijlage bij het plan.
De plankaart kunt u zien via ruimtelijkeplannen.nl. Door op verschillende delen van het plan te klikken, worden de bestemmingen zichtbaar. Tevens is de plankaart te downloaden via de website van de gemeente Westland.
In het kader van de duurzaamheid en om huishoudens van het gas af te halen, is het raadzaam om bij de uitwerkingen van deze plannen in zee te gaan met partijen die geen warm water leveringen doen met naverwarming op gas. Zo komen we niet van het gas af.
Er zal in het gebied een collectieve warmtevoorziening komen, waar ontwikkelaars de woningen op aan kunnen sluiten. De woningen zullen in geen geval een gasaansluiting krijgen.
Voor de toewijzing van een woonruimte zouden jullie als eerste naar de Westlandse jeugd willen kijken en daarna naar de mensen buiten het Westland? Dit geldt met name voor de betaalbare woningen/voor starters.
50% van alle woningen zullen via het toewijzingssysteem van de gemeente Westland aangeboden worden. Woningtoewijzing vindt plaats op duur van inschrijving. De sociale woningen worden via Woonnet Haaglanden te huur aangeboden. De overige 50% wordt via de ontwikkelaars toegewezen.
Het plan is om een 16 laags "flat" te bouwen, midden in een groene en ecologische zone, waar zo trots over wordt gesproken. Hoe kan dit met droge ogen worden gezegd? Hoe kan hiermee worden bijgedragen aan duurzame omgeving? En als
De toren staat naast de ecozone, op de hoek van het plangebied. De plek is uniek en biedt een unieke woonvorm in dit deel van het Westland. Qua duurzaamheid worden dezelfde eisen gesteld als aan andere bouwvormen. Geparkeerd wordt in een gebouwde parkeervoorziening op eigen terrein.
Ik zie in de schetsimpressie van Robert in het 'rode gebied'(zoals het in een ander kaartje werd aangegeven) rechthoekige dingen. Zijn dat grondgebonden rijwoningen of gestapelde woningen (appartementen)?
Beide. De appartementen staan langs de hoofdontsluiting en bij de school. De rijwoningen staan daar achter. Op de binnenterreinen wordt geparkeerd. Dit beeld is ten eerste een schot voor de boeg. Uiteindelijk zal een ontwikkelende partij hiervoor een ontwerp maken. Wat daarbij wel vastligt is de zone voor gestapelde bouw. Maar dat hoeft geen gesloten gevelbeeld te zijn, zoals op de schets. En de rijwoningen krijgen wellicht een kap. Dat is voor de schets weggelaten, omdat ten tweede dit is opgezet als een maquette, waarbij de woningen sterk vereenvoudigt zijn.
Minette vertelde dat er in een geel gebied rijtjes woningen komen. Ik zie in de schetsimpressie van Robert daar juist vrijstaande woningen. Hoe kan dat?
Kleuren op een scherm zijn verwarrend. Temeer daar niet alle vier de woongebieden een eigen kleur hebben gekregen. Tijdens de presentatie is een kaartje getoond met zonering van de verschillende woonvormen. Daarbij is groen bestemd voor vrijstaande woningen en tweekappers. Incidenteel zijn korte rijtjes toegestaan. Bruin betekent een combinatie van appartementen en vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen. Lichtgeel is gemengd met appartementen en rijwoningen. Gearceerd zijn de zones voor appartementen. Geel (aan de noordzijde) is geheel rijwoningen. Rood is een (hoogte)accent en grijs is de plek voor de school.
Op de plakkaat die zojuist werd getoond is 6 maal gestapelde hoogbouw te zien en een heel groot blok in het midden dat is fors meer dan de twee aangewezen locaties?
Met plakkaat wordt vermoedelijk bedoeld de 3D schets, afbeelding 14. Daarop zijn langs de hoofdontsluiting vijf objecten te zien die gestapelde bebouwing symboliseren. Deze variëren van zes tot acht lagen. Aan de westzijde van de ecozone is een zesde appartementsgebouw gesuggereerd met verschillende bouwhoogten en een afwijkende vorm. Op de ‘hoek’ van het plangebied, naast de ecozone, waar de Nieuwe Vaart aansluit op de nieuw te graven boezem, staat nog een ‘landmark’ van 16 lagen. Dit is exclusief de gestapelde bouw van 4 a 5 lagen langs de hoofdontsluiting en de school.
Ingediende suggesties voor de nieuwe woonwijk Waelpolder

1. Realiseer een snelle verbinding voor fiets- en wandelaars van Dijckerwaal naar ‘s-Gravenzande en Naaldwijk. Een goede fietsverbinding vermindert het autogebruik bij het doen van bijv. boodschappen.
Reactie: 
Zodra het nieuwe fietspad langs de Teylingenweg is aangelegd ontstaat er een directe fietsverbinding van Dijckerwaal naar zowel ‘s-Gravenzande als Naaldwijk. Deze nieuwe route is beschikbaar vanaf de westzijde van het plan Waelpolder via de Nieuwe Vaart, Teylingen en het nieuwe fietspad aan de Teylingenweg. Zodra de hoofdontsluiting in Waelpolder is aangelegd kan ook hier worden gefietst richting ’s-Gravenzande en/of Naaldwijk. Het plan Waelpolder voorziet daarbij in twee fietsverbindingen van Oost (Nieuwe Vaart en Teylingen) naar West (Poelkade). De fietsverbinding van Dijckerwaal naar Naaldwijk zal in de toekomst met een nieuwe verbinding ten zuiden van Poelkade 48 aansluiten op het Boomgaardpad.

2. Veilige groene voet- en fietsroute vanaf de Poelzone vanaf Hoflaan doorzetten tot aan de Naaldwijkseweg
Reactie: zie tevens antwoord op vraag 1
In Noord-Zuid richting is het straks op diverse manieren mogelijk om veilig door het gebied te fietsen en te wandelen. Dit kan onder meer over de Poelkade, via de nieuwe fietsverbinding, door het deelgebied Boomgaardpad naar Dijckerwaal en vervolgens door naar de Naaldwijkseweg.
Vanaf de Hoflaan fietst of wandelt u straks via de Maesemundeweg en de nieuwe Vaart. U steekt daarna over de nieuw aan te leggen ecologische zone dwars door het gebied Waelpolder naar Dijckerwaal.

3. Veilige en korte fietsroute tussen kern s-Gravenzande en centrum van Naaldwijk zonder (2x) provinciale weg te hoeven kruisen
Reactie: zie antwoorden 1/2

4. Realiseer een speel- en waterpark voor kinderen, bijv. trekpontjes.
Reactie: 
Voor de realisering van speelvoorzieningen wordt aangesloten bij het gemeentelijk speelruimteplan. Binnen Waelpolder wordt daarnaast onderzocht hoe het spelen gecombineerd kan worden met het groen en water. Omdat de speelvoorzieningen onbemand zijn moeten wij er vooral rekening mee houden dat de speelvoorziening een veilige speelomgeving is.

5. Natuurlijke verbinding met het ‘Prinsenbos’.
Reactie: 
Vanuit de gebiedsontwikkeling Waelpark, waar Waelpolder een onderdeel van is, worden geen initiatieven genomen om de relatie met het Prinsenbos te veranderen. Waelpark wordt zo optimaal mogelijk aangesloten op zowel de Groene Schakel, richting duinen en strand, als de Plas van Alle Winden.

6. Plaats geen windmolens in het plangebied.
Reactie: 
Er zijn geen plannen voor het plaatsen van windmolens in het nieuwe woongebied Waelpolder. De energietransitie als onderdeel van een duurzame woonwijk krijgt in Waelpolder, net als in de wijk Rijnvaart, vorm door middel van verwarming door Geothermie. Voor meer informatie over deze vorm van warmtelevering verwijzen wij u naar: https://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie/warmte/warmtenet-westland-wonen-in-rijnvaart

7. Regenwaterafvoer zoveel mogelijk via goten, greppels naar de singels.
Reactie: 
Dat is een uitstekende suggestie, die we zeker meenemen in de planuitwerking.

8. Een duiker in de waterverbinding tankgracht ! —–> Dewaal
Reactie: 
Uitgegaan wordt dat de vraag betrekking heeft op de tankgracht ten Zuiden van Waelpolder.
Momenteel liggen er onder het tijdelijke fietspad in de tankgracht een aantal duikers. Zodra de definitieve brug vanuit Dijckerwaal naar Waelpolder is aangelegd, zal deze dam verwijderd worden en daarmee ook de duikers. Het ontbrekende gedeelte van de tankgracht zal dan ook gegraven worden. De verwachting is dat de brug in 2020 wordt gerealiseerd.

9. Project natuurlijk wonen wordt beëindigd met een viertal vrijstaande villa’s aan een plas. Ten Oosten van de plas ligt nog een smal gedeelte met de mogelijkheid voor woningen. Het zou mooi zijn om de plas te omsluiten met een extra paar villa’s om en luxe straatbeeld te behouden. Omdat de kavels niet diep zijn, kunnen de zijtuinen voor vergroting en ruimte zorgen voor deze villa’s.
Reactie: 
Voor de verkavelingen van Waelpolder worden integrale afwegingen gemaakt, waarbij de inbreng uit de participatie een belangrijke rol speelt. We beschouwen deze suggestie als onderdeel van de participatie.