Veelgestelde vragen tijdens de burgerparticipatie
Hieronder treft u de vragen en antwoorden die onder andere tijdens het burgerparticipatietraject naar voren zijn gekomen.
Verkeer (juli 2019)
Wat gebeurt er met de verkeersstromen (naar de school); elke ouder brengt zijn kind met de auto.
Het is bekend, dat ouders inderdaad veelal de auto nemen naar de school of kinderopvang. Een goede en veilige ontsluiting is derhalve noodzakelijk. De ligging zal echter ook zodanig moeten zijn, dat het aantrekkelijker wordt om kinderen lopend of met de fiets te brengen, zodat er een veilige school-thuis route komt.
Tot nu toe lijkt de weg zo hoog te liggen dat bijv. het meertje van delfland niet meer te zien is. Klopt dat?
De weg ligt uiteraard hoger dan het water van het meertje. Dit komt door de droogleggingseisen van de Gemeente. Het kan hierdoor inderdaad zo zijn dat deze vanaf grotere afstand minder goed zichtbaar is.
Vanaf de duinen is door de Poelzone en prachtige langzaam verkeerroute (fiets/voet) gerealiseerd. Hoe is deze door het Waelpolder voorzien?
Zie reactie op suggestie 1.
Hoe wordt de verbinding door ‘natuur’ voor fiets- en wandelend publiek van s-Gravenzande naar Naaldwijk opgelost?
Zie ook reactie op suggestie 1. Door het gebied Waelpolder komen er ondermeer fietsverbindingen tussen de Poelkade en de Nieuwe Vaart, waar men via fietsbruggetjes over de Nieuwe Vaart kan rijden, ter hoogte van de Edisonstraat en de Fultonstraat.
Blijft de Poelkade een doorgaande weg?
De Poelkade heeft het karakter van een ontsluitingsweg voor aangrenzende woningen, de Poelkade blijft doorgaand maar feitelijk beperkt tot bestemmingsverkeer.
Waar en hoe wordt het gebied ontsloten, zowel qua wegen, als fietspaden, wandelpaden en water?
Het gebied wordt van twee kanten ontsloten. In het noorden vanaf de Rijnvaartweg en in het zuiden vanaf de Teylingenweg. Vanaf de Rijnvaartweg en de Teylingenweg worden de woonvelden ten oosten van de ecozone rechtstreeks ontsloten. Deze ontsluiting gaat door de deelgebieden Rijnvaart (noordzijde) en Dijkerwaal (zuidzijde). De woningen ten westen van de ecologische zone worden ontsloten via de hoofdontsluiting vanaf de Rijnvaartweg en vervolgens de nieuw aan te leggen weg ten westen van de ecologische zone. Voor fietsverbindingen zie reactie op suggestie 1. Wandelpaden worden geconcentreerd in de groenaanleg.
Wanneer wordt het fietspad vanaf de Poelkade naar Waelpolder in orde gemaakt (verlenging uit Naaldwijk naar s-Gravenzande, via Boomgaardpad)?
Vanuit het Boomgaardpad richting Dijckerwaal wordt een fietsverbinding gerealiseerd. Als bestemmingsplan Boomgaard vigerend is en de brug tussen Dijckerwaal en Waelpolder is gerealiseerd, wordt bij het bouwrijp maken van het perceel Boomgaard de fietsverbinding tijdelijk ingericht en vervolgens na oplevering van de woningen definitief. Naar verwachting in 2021.
Hoe verloopt de ontsluiting voor het bouwverkeer?
Voor het gebied Waelpolder is nog niet bekend hoe de ontsluiting van het bouwverkeer zal gaan lopen.
Gaat het bouwverkeer via de gedachte hoofdweg/-ontsluiting?
Er komt een tijdelijke brug over de Nieuwe Vaart. Op dit moment wordt onderzocht welke locatie zich hiervoor het beste leent. Hiervoor hebben wij overlegd met een aantal omwonenden. Voor Waelpolder gebruiken we straks dezelfde tijdelijke bouwbrug als voor Rijnvaart.
Groen, water, wind en spelen (juli 2019)
Komen er veel, grote speelvelden voor de jeugd?
Er komen geen grote speelvelden binnen het gebied Waelpolder voor de leeftijd 12 tot 17 jaar, hiervoor is voldoende speelgelegenheid in de omgeving. Voor de realisering van speelvoorzieningen wordt aangesloten bij het gemeentelijk speelruimteplan. Naast kleinere speelvoorzieningen voor de leeftijd 0-6 jaar binnen de woonvelden zal een deel van het spelen binnen het gebied Waelpolder voor 7 tot 12 jarige gecombineerd worden met het groen en water aan de ecologische zone.
Komen er zandstrandjes a la Prinsenbos ? Dat is een groot succes.
Deze vraag wordt als suggestie meegenomen.
Kan het grote stuk water niet verspreid worden over/door de wijk zodat de jeugd door een groter gebied kan spelevaren.
Juist als speelvoorziening is een grotere waterpartij noodzakelijk. Verspreiding leidt tot versnippering en dat gaat ten koste van zowel de beleving als de waterkwaliteit.
Een watergebied hoort niet tegenover een industrieterrein. Tegenover een woonwijk zou veel logischer zijn i.v.m. uitzicht. Verspreiden over het gehele gebied kan ook.
De gekozen locatie voor het groen en water tegenover het industrieterrein heeft te maken met de regels omtrent bouwen naast een industrieterrein. Dit deel van het industrieterrein heeft een zogeheten code 3 voor wat betreft overlast. De huidige regelgeving hiervoor verplicht een afstand ten aanzien van nieuwbouwwoningen. Dit heeft de basis gevormd voor de huidige hoofdstructuur. Uw vraag m.b.t. de verspreiding van het groen langs de woningen van de Braillestraat en de Reiger zullen wij meenemen/beoordelen als suggestie.
Hoe diep wordt de waterplas aan de Noordzijde?
Deze waterplas wordt ca. 1 meter diep.
Wordt die waterplas ook geschikt voor recreatie zoals zwemmen of kanoën? Geldt dat ook voor de rest van de ecologische zone?
Voor zwemwater gelden eisen waaraan we in dit gebied niet tegemoet kunnen komen. Spelevaren kan, maar enkel buiten het water van de ecologische zone. Kanoën wordt lastig gezien de verschillende (on)dieptes en beperkte afstand en kan daarom prima in het omringende water zoals de Nieuwe Vaart of de Poelwatering. Dergelijke recreatieve activiteiten gaan ten koste van de ecologische kwaliteit.
Hoe wordt het waterkwaliteit van de ecologische zone in orde gehouden? Wordt het regelmatig ververst?
Het water wordt inderdaad regelmatig “doorgespoeld” via inlaten vanaf de boezem. Daarnaast zal het waterpeil gaan fluctueren. Hoeveel en hoe vaak, dat wordt overlegd met het Hoogheemraadschap van Delfland en de direct omwonenden
Hoe wordt de afwatering geregeld? De polder staat nu al vaak blank; er is gevaar voor de bestaande woningen.
Het is ons bekend dat het een locatie is met een verleden voor wat betreft wateroverlast. Om de afwatering in goede banen te leiden zorgen wij voor voldoende afwateringslocaties door het plan heen waardoor de afwatering vanuit de bestaande en nieuwe woningen goed kan plaatsvinden. Het toevoegen van extra water aan het plan zorgt voor een betere afwatering en waterberging. De ecologische zone krijgt een natuurvriendelijke oever. Dit is een natuurlijke oever zonder beschoeiing die vanwege zijn uitlopende vorm ook zorgt voor meer waterberging. Alle beslissingen voor wat betreft het water gebeuren conform de wettelijke eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland en worden in nauwe samenwerking bekeken en doorgevoerd.
Er is een fors hoogteverschil tussen Poelkade en achterliggende polder. Wat zijn de ideeën m.b.t. oplossingen voor het waterpeil hiervoor? Er is immers nu al wateroverlast, dus hoe moet dat indien er een woonwijk komt?
Het polderpeil blijft gehandhaafd (in de winter 15 cm omhoog) en de afwatering van de polder wordt sterk verbeterd omdat er meer oppervlaktewater wordt gegraven. Daarom worden er geen problemen verwacht met wateroverlast. In de huidige opzet wordt er vanuit gegaan dat achter veel woningen langs de Poelkade een sloot wordt gegraven waardoor ook de afwatering sterk verbetert.
Is er extra ruimte voor waterberging om de wateroverlast in de toekomst te bergen?
Voor het gehele gebied is een waterhuishoudkundigplan gemaakt. Hierin zijn actuele bergingseisen verwerkt, die ertoe moeten leiden dat niemand wateroverlast zal krijgen. Zie ook eerdere antwoorden m.b.t. water en wateroverlast.
De lager gelegen percelen worden opgehoogd ca 120 cm t.o.v. het huidige maaiveld. De percelen hebben daardoor een watertoevoer vanuit het boezemwater nodig om de tuinen te voorzien van water (Nieuwe Vaart-Westzijde). Hoe wordt dit opgelost?
Alle percelen langs de Nieuwe Vaart worden opgehoogd met ca 120 cm grond. Overige percelen worden slechts met ca. 60 tot 85 cm opgehoogd om aan de droogleggingseisen te voldoen. Er worden geen voorzieningen getroffen om de tuinen van particulieren te kunnen voorzien van sproeien. Inlaten van boezemwater valt onder het bevoegd gezag van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Er is een duurzame oplossing nodig voor het nuttig gebruiken van de opvang van hemelwater. Weggooien is zonde. Wat is hierbij mogelijk ?
Wij gaan uit van het afkoppelen van regenwater en waar mogelijk direct afvloeien op het groen. Uw vraag nemen wij tevens mee als suggestie.
Om een mooie tuin aan te leggen is ook drainage noodzakelijk. Waar kan dit drainagewater worden afgevoerd ?
De tuinaanleg en afwatering behoort tot de verantwoordelijkheid van de bewoners. Woningen die direct aan water gelegen zijn kunnen de drainage hierop afvoeren. Het plan hiervoor wordt verder uitgewerkt en later gepresenteerd.
Vormt het nieuwe water ook een doorvaart voor bootjes?
In en over de boezemvaarten (Nieuwe Vaart en Poelwatering) rondom het plan kan volop worden gevaren. Varen door het (polder)water in het plan is niet mogelijk gezien de verschillende (on)dieptes en de verstoring van de ecologische zone.
Wonen (juli 2019)
In een ‘natuurgebied’ past absoluut geen hoogbouw.
Het gebied Waelpolder wordt geen natuurgebied, het wordt een groene en waterrijke woonwijk met een ecologische zone. Het woningaanbod wordt breed en voor ieder wat wils. Dit houdt in dat er ook gestapelde woningen zullen komen. Hoe hoog deze gestapelde woningen gaan zijn weten wij nu nog niet. Het woord hoogbouw zelf is een breed begrip waarbij ook de locatie van de gestapelde woningen een belangrijke rol speelt. Bij de inrichting van de woonvlekken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande woningen in de omgeving,
Er komt toch geen hoogbouw tegenover bestaande woningen?
Antwoord (zie ook antwoord op vraag 24): Onze visie op Waelpolder behelst een groen en waterrijk woongebied met woningen voor een brede doelgroep. Hierbij kan het stapelen van woningen een oplossing zijn. Hoe hoog deze gestapelde woningen gaan zijn weten wij nu nog niet. Bij de inrichting van de woonvlekken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande woningen in de omgeving,
Wat is het aanbod voor jongeren (betaalbaar wonen)?
Het gebied Waelpolder wordt een groene en waterrijke woonwijk met een breed woningaanbod. Er ligt een opgave om minimaal 120 woningen te realiseren in het sociale en bereikbare segment (uitgaande van ca. 584 woningen totaal). Wat het exacte woningaanbod zal zijn is nu nog niet bekend.
Wat voor type woningen komen er in het gebied rondom de plas in het Noorden van het deelplan?
Antwoord (zie ook antwoord op vraag 26) Op dit moment worden de woonwensen voor het gebied geïnventariseerd middels een burgerparticipatietraject. De uitkomsten hiervan worden gecontroleerd op haalbaarheid en samen met projectontwikkelaars wordt daarna gekeken naar de invulling van de woonvlekken en het type woningen.
Wat zijn de aantallen en normen t.a.v. wonen ? Ofwel is er al bekend hoeveel van welk type woningen er moet komen?
Antwoord (zie ook antwoord op vraag 26): Het exacte aantal woningen is nog niet bekend. Daarnaast zijn de uitkomsten van de burgerparticipatie mede van belang voor de definitieve verdeling van de typewoningen. Uiteraard zijn er wel afspraken gemaakt met de Gemeente Westland hoeveel woningen er in het sociale en bereikbare segment gerealiseerd moeten worden.
Hoeveel nieuwe woningen zijn er gepland?
Op dit moment is uitgegaan van circa 584 tot circa 600 woningen. Het definitieve aantal is afhankelijk van het soort en type woningen dat uiteindelijk gerealiseerd gaan worden.
Komen er nog ergens huizen op palen?
Het oude plan Het Nieuwe Water is niet meer van toepassing. Hoe de nieuwe woningen eruit gaan zien weten wij nu nog niet. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van het burgerparticipatietraject.
Hoe verloopt de woningtoewijzing ? Via de gemeente Westland en is er inschrijving in de gemeente nodig ?
De woningtoewijziging verloopt voor 50% via de Gemeente Westland en voor 50% via de ontwikkelaar. Bij de toewijzing via de Gemeente Westland dient men wel ingeschreven te staan, waarbij onder andere ook de tijdsduur van de inschrijving van belang is. Bij inschrijving via de ontwikkelaar gaat dat op voorwaarden van de desbetreffende ontwikkelaar. Meer informatie treft u te zijner tijd tijdens de start verkoop procedure.
Voorzieningen (juli 2019)
Waar komt de school?
De exacte plaats van de school is nog niet bekend. Gestreefd wordt naar een centrale ligging binnen de volledige gebiedsontwikkeling Waelpark, waar Waelpolder een onderdeel van is. Het is wenselijk dat de school in relatie staat met de groene en waterrijke omgeving.
Diversen (juli 2019)
Waarom wordt er voor dit plan een participatietraject gedaan, terwijl dit voor andere plannen niet is gebeurd? Wat is het doel?
Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet, die naar alle waarschijnlijkheid in 2021 van kracht gaat, is er voor gekozen om een burgerparticipatietraject in te zetten. Op deze manier hopen wij meer inzicht te krijgen in de (woon)wensen van potentiële kopers en omwonenden. Deze input nemen wij mee in de verdere ontwikkeling van de woonwijk. Wij hopen met deze werkwijze een ieder nader bij het project te betrekken waardoor het straks een nieuwe woonwijk wordt mede bedacht voor en door de nieuwe bewoners én de omwonenden.
Ingediende suggesties voor de nieuwe woonwijk Waelpolder

1. Realiseer een snelle verbinding voor fiets- en wandelaars van Dijckerwaal naar ‘s-Gravenzande en Naaldwijk. Een goede fietsverbinding vermindert het autogebruik bij het doen van bijv. boodschappen.
Reactie: 
Zodra het nieuwe fietspad langs de Teylingenweg is aangelegd ontstaat er een directe fietsverbinding van Dijckerwaal naar zowel ‘s-Gravenzande als Naaldwijk. Deze nieuwe route is beschikbaar vanaf de westzijde van het plan Waelpolder via de Nieuwe Vaart, Teylingen en het nieuwe fietspad aan de Teylingenweg. Zodra de hoofdontsluiting in Waelpolder is aangelegd kan ook hier worden gefietst richting ’s-Gravenzande en/of Naaldwijk. Het plan Waelpolder voorziet daarbij in twee fietsverbindingen van Oost (Nieuwe Vaart en Teylingen) naar West (Poelkade). De fietsverbinding van Dijckerwaal naar Naaldwijk zal in de toekomst met een nieuwe verbinding ten zuiden van Poelkade 48 aansluiten op het Boomgaardpad.

2. Veilige groene voet- en fietsroute vanaf de Poelzone vanaf Hoflaan doorzetten tot aan de Naaldwijkseweg
Reactie: zie tevens antwoord op vraag 1
In Noord-Zuid richting is het straks op diverse manieren mogelijk om veilig door het gebied te fietsen en te wandelen. Dit kan onder meer over de Poelkade, via de nieuwe fietsverbinding, door het deelgebied Boomgaardpad naar Dijckerwaal en vervolgens door naar de Naaldwijkseweg.
Vanaf de Hoflaan fietst of wandelt u straks via de Maesemundeweg en de nieuwe Vaart. U steekt daarna over de nieuw aan te leggen ecologische zone dwars door het gebied Waelpolder naar Dijckerwaal.

3. Veilige en korte fietsroute tussen kern s-Gravenzande en centrum van Naaldwijk zonder (2x) provinciale weg te hoeven kruisen
Reactie: zie antwoorden 1/2

4. Realiseer een speel- en waterpark voor kinderen, bijv. trekpontjes.
Reactie: 
Voor de realisering van speelvoorzieningen wordt aangesloten bij het gemeentelijk speelruimteplan. Binnen Waelpolder wordt daarnaast onderzocht hoe het spelen gecombineerd kan worden met het groen en water. Omdat de speelvoorzieningen onbemand zijn moeten wij er vooral rekening mee houden dat de speelvoorziening een veilige speelomgeving is.

5. Natuurlijke verbinding met het ‘Prinsenbos’.
Reactie: 
Vanuit de gebiedsontwikkeling Waelpark, waar Waelpolder een onderdeel van is, worden geen initiatieven genomen om de relatie met het Prinsenbos te veranderen. Waelpark wordt zo optimaal mogelijk aangesloten op zowel de Groene Schakel, richting duinen en strand, als de Plas van Alle Winden.

6. Plaats geen windmolens in het plangebied.
Reactie: 
Er zijn geen plannen voor het plaatsen van windmolens in het nieuwe woongebied Waelpolder. De energietransitie als onderdeel van een duurzame woonwijk krijgt in Waelpolder, net als in de wijk Rijnvaart, vorm door middel van verwarming door Geothermie. Voor meer informatie over deze vorm van warmtelevering verwijzen wij u naar: https://www.hvcgroep.nl/kringloopenergie/warmte/warmtenet-westland-wonen-in-rijnvaart

7. Regenwaterafvoer zoveel mogelijk via goten, greppels naar de singels.
Reactie: 
Dat is een uitstekende suggestie, die we zeker meenemen in de planuitwerking.

8. Een duiker in de waterverbinding tankgracht ! —–> Dewaal
Reactie: 
Uitgegaan wordt dat de vraag betrekking heeft op de tankgracht ten Zuiden van Waelpolder.
Momenteel liggen er onder het tijdelijke fietspad in de tankgracht een aantal duikers. Zodra de definitieve brug vanuit Dijckerwaal naar Waelpolder is aangelegd, zal deze dam verwijderd worden en daarmee ook de duikers. Het ontbrekende gedeelte van de tankgracht zal dan ook gegraven worden. De verwachting is dat de brug in 2020 wordt gerealiseerd.

9. Project natuurlijk wonen wordt beëindigd met een viertal vrijstaande villa’s aan een plas. Ten Oosten van de plas ligt nog een smal gedeelte met de mogelijkheid voor woningen. Het zou mooi zijn om de plas te omsluiten met een extra paar villa’s om en luxe straatbeeld te behouden. Omdat de kavels niet diep zijn, kunnen de zijtuinen voor vergroting en ruimte zorgen voor deze villa’s.
Reactie: 
Voor de verkavelingen van Waelpolder worden integrale afwegingen gemaakt, waarbij de inbreng uit de participatie een belangrijke rol speelt. We beschouwen deze suggestie als onderdeel van de participatie.